Ordensregler

Ordensregler for andelsboligforeningen MARIEHØJ

Husordenbestemmelserne eksisterer som supplement iht. vedtægterne.

Da bebyggelsen tilhører alle andelshavere, skal den altid fremtræde i en pæn og ordentlig stand.

Bebyggelsen må i sin helhed ikke udsættes for ændringer, beskadigelser eller forurening og lignende jf. vedtægterne. I tvivlstilfælde træffer bestyrelsen endelig afgørelse.

Reglerne i husordenen er vedtaget af beboerne med henblik på at forebygge konflikter, ved at skabe rammerne for god ro og orden og hensyntagen til hinanden. Reglerne er også indrettet med henblik på at begrænse udgifterne til ejendommens vedligeholdelse til gavn for alle.

I det tilfælde, at der opstår en konflikt, bør beboerne ved dialog med hinanden forsøge at finde en løsning. Hvis det ikke kan lade sig gøre selv at løse konflikten, kan andelsboligforeningens bestyrelse kontaktes.

Affald

Sortering af madaffald skal ske i overensstemmelse med Hørsholm Kommune’s bestemmelser herom. Affaldet tømmes i de opstillede to-delte beholdere hvor det største rum bruges til madaffald og det mindste rum til restaffald.

I de på den fælles affaldsplads opstillede beholdere lægges plastic, herunder mad- og drikkekartoner, glas, metal, aviser og pap.

Beboerne sørger selv for at bortskaffe haveaffald.

Antenner 

Da bebyggelsen modtager radio- og TV-signaler gennem hybridnettet, må udendørs antenner og paraboler ikke opsættes.

Fyrværkeri 

Fyrværkerisager må ikke afbrændes på området.

Fælleshuset 

For fælleshuset gælder speciel husorden. (Se hjemmesiden).

Husdyrhold

Husdyrhold af erhvervsmæssig karakter må ikke forefindes i bebyggelsen. Hver andelsbolig må højst have 1 husdyr. Pasning af andre dyr tillades fortsat i kortere perioder. Husdyrholdet må ikke medføre ulemper for de øvrige beboere ved støj, ilde lugt og lignende og evt. husdyrs efterladenskaber må omgående fjernes af ejeren. Hunde skal føres i snor i bebyggelsen.

Markiser

Markiser må kun opsættes i følgende farver: stribet grå-hvid, stribet gul-hvid eller ensfarvet gul.

Parkering og gæsteparkering 

Beboere med bil indregistreret i beboerens navn tildeles én parkeringsplads pr. bolig. Pladsen forsynes med skiltning hvoraf indregistreringsnummeret på beboerens bil fremgår. Når beboeren ikke længere har bil overgår pladsen til gæsteparkeringsplads.

Gæsteparkeringspladser forsynes med skiltning: Gæster. Alle skilte er hvide med sorte tal og bogstaver.

På de tildelte P-pladser er parkering og henstilling af trailere, camping- og kassevogne ikke tilladt.

P-pladser må ikke bruges til andre formål medmindre bestyrelsen har givet tilladelse hertil.

Storskrald 

Afhentning af storskrald – se opslag i Fælleshuset. (I øvrigt henvises til kommunens hjemmeside herom).

Støj

Støj, der kan genere beboere, skal begrænses mest muligt og må kun finde sted i tidsrummet kl. 08.00 til kl. 19.00 og ikke på søn- og helligdage, hvis ikke anden aftale er truffet med berørte beboere. TV- og radiolytning samt musikudfoldelse o.lign. må ikke være til gene for andre beboere. Ved festlige lejligheder kan der træffes anden aftale med de berørte beboere.

Tørring af tøj 

Tørring af tøj ude, må så vidt muligt ske, så det ikke er til gene for andre. Tørring af tøj på stativer er ikke tilladt på hoveddørsterrasser, men på lave stativer i haverne.

Vedligeholdelse 

Udvendig vedligeholdelse af bygninger, grønne fællesarealer, flisebelægning og fælles forsyningsledninger og fælles installationer, indtil disse individuelt forgrener sig i de enkelte boliger, varetages af foreningen, som har tegnet bl.a. en udvidet rørskadeforsikring, som inkluderer de skjulte rør i i vore boliger.

Da den samlede bebyggelse, som nævnt overfor, skal fremtræde som en harmonisk helhed, er det ikke tilladt det enkelte medlem af andelsboligforeningen at foretage synlige udvendige ændringer, som fx. bemaling, opsætning af skilte og hegn.
 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2022